Geen diabetespas meer, wel een 'voortraject diabetes'!

Vanaf 1 februari 2016 vervalt de diabetespas en komt er in de plaats een 'zorgmodel opvolging van een patiënt met diabetes type 2', of ook 'voor- of pretraject diabetes'. Dit betekent ook dat er geen diabetespas meer kan aangevraagd worden voor een patiënt. Er kan wel een zorgmodel aangevraagd worden. Dat gebeurt door de huisarts. 

Wat is het doel van het 'zorgmodel opvolging van een patiënt met diabetes type 2’?

Het voortraject diabetes is gericht op een betere omkadering van patiënten met diabetes type 2, die niet in aanmerking komen voor een zorgtraject of de diabetesconventie.

Wie mag het zorgmodel aanvragen?

De 'opvolging van patiënten met diabetes type 2 (voortraject)' wordt beheerd door de huisarts. De huisarts mag één maal per kalenderjaar het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken, op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarvan een lid het GMD beheert.

Opgelet! Medische huizen dienen het nomenclatuurnummer 109594 te gebruiken. Meer info daarover vind je hier.

Er moeten geen aanvraagformulieren meer verzonden worden naar het ziekenfonds. Het volstaat om het nomenclatuurnummer van het voortraject op het getuigschrift te noteren.

Wat moet de huisarts doen?

De huisarts/huisartspraktijk moet:

 • doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de ‘evidence based (EBM)’-aanbevelingen voor goede praktijkvoering.
 • de individuele doelstellingen bespreken met deze patiënten en ze noteren in het GMD.
 • de betrokken patiënten in de praktijk identificeren en de klinische en biologische gegevens van de patiënt registreren, zoals beschreven in het zorgprotocol (zie hieronder).

Het zorgprotocol

De huisarts is verplicht om parameters bij te houden in het EMD. Deze parameters werden vastgelegd in een zorgprotocol. Later in 2017 zullen enkele van deze parameters (hieronder aangeduid met een sterretje*) anoniem overgedragen moeten worden vanuit het softwarepakket van de huisarts. Het Riziv heeft nog niet gecommuniceerd hoe dit zal gebeuren, maar het is wel van belang dat de huisarts de parameters bijhoudt in het dossier.

A. Diagnose: (gecodeerd en ingeschreven in de rubriek van de actieve ziekten met vermelding van de startdatum*)

B. Follow-up:

1. Levensstijl Verstreken tijd sinds de laatste inschrijving
1.1 Rookstop  
1.2 Voeding  
1.3 Lichaamsbeweging  
2. Klinisch  
2.1 BMI (lengte en gewicht*)  
2.2 BD (systolisch en diastolisch*) 6 maanden
2.3 Evaluatie van het risico op wonden aan de voeten 15 maanden
3. Analyses  
3.1 HbA1c* 6 maanden
3.2 Lipidenbalans (Cholesterol HDL / LDL / Triglyceriden*) 15 maanden
3.3 Serumcreatinine (eGFR*) 15 maanden
3.4 Microalbuminurie* 15 maanden
4. Gespecialiseerde raadplegingen  
Vraag naar een oogheelkundig onderzoek 15 maanden

Multidisciplinaire samenwerking, educatie en bewegingsadvies

In een latere fase, vermoedelijk vanaf 2017, zal de huisarts/huisartspraktijk zich bijkomend moeten verbinden tot het volgende:

 • multidisciplinaire samenwerking met gegevensuitwisseling.
 • de patiënten toegang verlenen tot educatie en bewegingsadvies.

Wat gebeurt er met de diabetespas?

Op 1 februari 2016 verdween de diabetespas. Sindsdien mag de huisarts dus geen diabetespas meer aanvragen voor zijn patiënten. 

De patiënten die een diabetespas ontvingen vóór 1 februari 2016 kunnen die blijven gebruiken tot 31 december 2017.

Deze patiënten hebben tot 31 december 2017 nog recht op podologieverstrekkingen (op basis van hun diabetespas). Willen deze patiënten ook na 1 januari 2018 toegang blijven houden tot podologieverstrekkingen? Dan moet hun huisarts hen voor die datum overbrengen naar de reglementering van de nieuwe verstrekking 102852. Tot 31 december 2017 mogen deze patiënten zich nog podologieverstrekkingen laten voorschrijven door alle artsen die in het kader van de vroegere reglementering bevoegd waren om dit te doen. Het gaat om de huisarts of de behandelende specialist in de inwendige geneeskunde, in de endocrino-diabetologie, in de chirurgie of in de orthopedische chirurgie.

Voordeel voor de patiënt: terugbetaling van diëtetiek- en podologieverstrekkingen

De patiënten met een zorgmodel ‘opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ hebben recht op terugbetaling van bepaalde diëtetiek- en podologieverstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven. Het gaat om volgende verstrekkingen:

 • individuele diëtistische evaluatie en/of interventie (nomenclatuurnummer 771131): maximum 2 verstrekkingen per jaar.
 • individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling (nomenclatuurnummer 771153): maximum 2 verstrekkingen per jaar voor patiënten die behoren tot een risicogroep.

Vanaf 1 januari 2018 zijn alleen voorschriften die gemaakt zijn onder de nieuwe prestatie 102852 geldig. Er is geen officieel formulier voor dit voorschrift, de huisarts maakt het op naar eigen inzicht. Tip voor huisartsen: noteer 'voortraject diabetes' op het voorschrift.

Deze wijziging heeft ook  een weerslag op de regelgeving van de diëtisten, podologen, diabetesconventiecentra en voetklinieken. Het RIZIV stelde daarom een omzendbrief voor diëtistenpodologen, conventiecentra en voetklinieken op.

Belangrijke punten diëtisten en podologen:

 • De diëtisten en podologen gebruiken voor ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ dezelfde nomenclatuurcodes als voor de diabetespas.
 • De huisarts, die het GMD beheert of een huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde groepering van huisartsen waarvan een lid het GMD beheert, stelt het voorschrift diëtetiek of podologie op.
 • Het voorschrift kan worden opgemaakt vanaf de datum dat de verstrekking 102852 is aangerekend of uiterlijk op 31 december van het volgende kalenderjaar.

Concreet betekent dit: als de arts de verstrekking 102852 dit jaar aanrekent, kan de diëtist/ podoloog verstrekkingen (op voorschrift van de huisarts) aanrekenen tot 31/12/2017. Als de arts verstrekking 102852 in 2017 aanrekent, kan de diëtist/podoloog voor die patiënt verstrekkingen aanrekenen tot 31/12/2018.

Belangrijke punten diabetesconventiecentra en voetklinieken

 • Patiënten die in het kader van een diabetesovereenkomst (conventie) met een ziekenhuis worden opgevolgd, krijgen - louter op basis van die opvolging in het kader van een diabetesovereenkomst - ook toegang tot podologie (op voorwaarde dat zij behoren tot een risicogroep). Voor hen kan, naast de huisarts, ook de arts-specialist van de diabetesovereenkomst podologie voorschrijven.
 • Patiënten met een diabetesovereenkomst krijgen diëtetiek via het conventiecentrum, zij hebben nooit recht op terugbetaalde prestaties diëtetiek.

Tarieven

Voor de opvolging van een patiënt met diabetes mellitus 2 volgens het zorgprotocol door de huisarts (code 102852) mag, naast het tarief voor een gewoon consult, één maal per kalenderjaar een honorarium aangerekend worden van 20 euro. Dit bedrag wordt integraal terugbetaald aan de patiënt. Meer info is terug te vinden op deze webpagina van het RIZIV.

De huisarts is verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen voor het globaal medisch dossier (code 102771) en het zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2' (code 102852), bij patiënten met een verhoogde tegemoetkoming of indien de patiënt het vraagt (ook wanneer het een patiënt zonder voorkeurregeling betreft). Klik hier voor meer info over de derdebetalersregeling.

Meer informatie over het voortraject diabetes?

Meer informatie over dit voortraject vind je op de website van het RIZIV.

Het LMN maakte enkele ondersteunende documenten op:

 • Voor meer informatie over de diabeteseducator en de verschillende soorten educatie klik hier.
 • Voor een beslissingsboom en vergelijkend overzicht van de zorgsystemen voor diabetespatiënten klik hier.
 • Voor info die je de patiënt kan meegeven over de verschillende zorgsystemen voor diabetespatiënten klik hier.