Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Stand van zaken clusterproject Vitalink medicatieschema

In het najaar van 2015 werden apothekers, huisartsen en verpleegkundigen gemotiveerd om deel te nemen aan de uitrol van het Vitalink gedeeld medicatieschema. In dit project werden lokale clusters van zorgverleners gevormd die medicatieschema's leerden delen. Heel wat softwarematige problemen zorgden echter voor frustratie en daarom wordt nu een nieuwe aanpak gekozen.

Superclusters

Daar waar bij het begin van het project werd gekozen om zoveel mogelijk verschillende clusters te vormen in Vlaanderen, daar wordt nu meer de aanpak van 'superclusters' naar voor geschoven. Doorheen Vlaanderen zullen er een tiental van groepjes van zorgverleners gevormd worden ('superclusters' genoemd) die één-op-één ondersteuning zullen krijgen van de partners rond Vitalink (het Agentschap Zorg en Gezondheid, Eénlijn.be, iMinds). Per supercluster zullen de zorgverleners in nauw contact staan met elkaar; zij zullen individuele medicatieschema's vergelijken met elkaar en alle fouten oplijsten. Op die manier hoopt men de systemen op punt te kunnen stellen.

Supercluster in onze regio

In Merelbeke loopt momenteel het project 'Merelbeke zit op schema' waarbij burgers gesensibiliseerd worden over het nut van een (voorlopig nog papieren) medicatieschema. Men wil echter binnen 'Merelbeke zit op schema' ook enkele zorgverleners motiveren om als supercluster aan de slag te gaan en zodoende mee te werken aan de toekomst van een digitaal gedeeld medicatieschema. 'Merelbeke zit op schema' wordt dan ook aanzien als een supercluster voor Vitalink.

Wat met de 'gewone' clusters?

Zorgverleners die nu al het Vitalink Medicatieschema gebruiken in hun praktijkvoering, kunnen dit verder blijven doen, maar waakzaamheid is geboden: er zitten nog softwarefouten in de systemen waardoor een medicatieschema er anders kan uitzien bij de apotheek dan bij de huisarts of de verpleegkundige. De partners van Vitalink richten zich nu echter volledig op de superclusters wat ondersteuning betreft.

De rol van LMN Regio Gent

Als LMN werden we bij aanvang van het project met aandrang gevraagd om massaal de zorgverleners in onze regio te motiveren om clusters te vormen. Nu ook wij nauwelijks nog communicatie van Vitalink doorkrijgen, is het als organisatie dichtbij het werkveld moeilijk om nog een ondersteunende rol op te nemen. We vinden het uiteraard jammer dat de eerder gevormde clusters niet meer worden opgevolgd maar hopen dat het Vitalink gedeeld medicatieschema snel op punt zal staan zodat een brede uitrol kan plaatsvinden. Mochten wij in de toekomst nieuwe informatie ontvangen, dan zullen wij u op de hoogte houden.