Pilootproject geïntegreerde zorg voor chronisch zieken

In de Gentse regio zitten momenteel heel wat gezondheids- en welzijnsorganisaties samen aan tafel om na te denken over hoe de zorg voor chronisch zieken er in de toekomst kan uitzien op lokaal niveau. Hoe denk jij dat we de zorg best organiseren?

Pilootproject geïntegreerde chronische zorg
Beroepsorganisaties, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, ziekenfondsen, netwerkorganisaties, lokale overheden, patiëntenorganisaties, enzoverder… Bijna alle partners uit de Gentse regio komen momenteel samen met 1 doel: een gemeenschappelijk plan uitdenken zodat de zorg voor chronisch zieken anders – meer geïntegreerd – kan verlopen in de toekomst. Men wil dit gemeenschappelijk plan daarna ook uittesten via een pilootproject. Het is alvast hoopgevend om te zien dat zoveel partners in onze regio samen aan tafel zitten om te komen tot één gedragen voorstel.

De aanleiding: een plan van de verschillende ministers van Volksgezondheid
Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid in de Interministeriële Conferentie een Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken  goedgekeurd, met als titel: ‘Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid’. Ze verbinden zich ertoe om in de toekomst meer geïntegreerde zorg aan te bieden voor chronisch zieken.

Men vraagt nu om op lokaal niveau voorstellen uit te werken om de zorg daadwerkelijk anders te gaan organiseren. Deze concrete voorstellen kunnen dan ook in de regio worden uitgetest in zogenaamde ‘pilootprojecten’. Voor dit alles is er een begeleidende gids ontwikkeld en worden er ook middelen vrijgemaakt. Bovendien hebben de ministers afgesproken dat er een regelluw kader zal worden uitgewerkt: bestaande regels zouden binnen deze pilootprojecten aangepast kunnen worden. Op die manier wil men de voorstellen alle kansen tot slagen geven. Kortom, op federaal- en deelstaatniveau doet men financiële en wetgevende inspanningen zodat op lokaal niveau een zelfgekozen nieuwe aanpak kan worden uitgeprobeerd.

Wat staat er in de Gentse regio te gebeuren?
Momenteel zijn er vooral verkennende gesprekken aan de gang en liggen eerste voorstellen op tafel; LMN Regio Gent is één van de deelnemende organisaties en in afwachting van een projectcoördinator nemen we tijdelijk de secretariaatsfunctie op in de Gentse regio. Als u benieuwd bent naar dit alles, dan kan u een kijkje nemen op de volgende pagina: www.lmnregiogent.be/piloot.Onderaan die pagina zijn heel wat interessante documenten terug te vinden en kan u zich ook aanmelden als u wil deelnemen aan de gesprekken in deze regio. Contacteer gerust het LMN als je vragen, ideeën of opmerkingen hebt!