Overleg met de apothekers “onder de kerktoren”!

Apothekers en huisartsen staan voor grote uitdagingen om de samenwerking en de (digitale) gegevensdeling binnen de eerste lijn en tussen eerste en tweede lijn te verbeteren.

Met het oog op het gezamenlijk doel (de zorg voor de patiënt) is overleg belangrijk. Hoog tijd dus om elkaar beter te leren kennen. Het model MFO (Medisch Farmaceutisch overleg) kan hiervoor gebruikt worden. Het LMN en KOVAG slaan de handen in elkaar voor de organisatie van een dergelijk overleg, samen met u!

MFO?

MFO, of eenvoudig gezegd: overleg tussen artsen en apothekers, wordt gedefinieerd als “een bijeenkomst, op regelmatige basis, van artsen en apothekers om de patiëntenzorg te optimaliseren en om de samenwerking tussen beide groepen van zorgverleners te bevorderen” (KB december 2009).

MFO: iets nieuws?

Overleg tussen huisartsen en apothekers is eigenlijk niet nieuw en bestaat in bepaalde landen reeds meer dan 10 jaar (Verenigde Staten, Australië, Nederland, Zwitserland,...). In het Waalse landsgedeelte organiseren de wetenschappelijke verenigingen voor huisartsen en apothekers al jarenlang overlegavonden tussen beide zorgverstrekkers in het kader van de “Cercles de qualité”. Ook bij ons zijn er regio’s die een traditie hebben om 1 à 2 maal per jaar overleg te organiseren en dit steeds als zeer nuttig ervaren. In andere regio’s is dat dan weer een volledig nieuw gegeven of dient overleg heropgestart te worden. Zeker is dat de vraag naar overleg is in beide beroepsgroepen hoog is en iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen: de dienstverlening aan de patiënt verbeteren en beantwoorden aan zijn gezondheidsbehoeften.

Ook onze universiteiten besteden hier aandacht aan. De laatste jaren worden multidisciplinaire seminaries georganiseerd voor studenten huisartsgeneeskunde en studenten farmaceutische wetenschappen. In gemengde groepjes van 6 à 8 studenten worden casussen met knelpunten besproken en is er overleg rond beleidsmatige thema’s. Jong geleerd…

Hoe verloopt een MFO?

MFO vindt  “onder de kerktoren”  plaats in een beperkt groep van 10 à 20 deelnemers. Het is immers de bedoeling om lokale, praktische afspraken te maken.

Het is interactief overleg waar meestal aan de hand van casussen met suggestievragen wordt gewerkt rond één bepaald thema. Het onderwerp van het overleg wordt vooraf door de deelnemers gekozen. En MFO duurt maximum 1,5 à 2 uur. Elke deelnemer krijgt de kans om aan het woord te komen en zijn mening te geven om zo tot een gezamenlijk besluit te komen. Deze besluiten worden na overleg vastgelegd in een verslag en gecommuniceerd naar alle artsen en apothekers in de betrokken regio. Op een volgende overleg wordt dan bekeken of deze afspraken haalbaar waren en nageleefd worden. Indien nodig worden ze bijgestuurd. Zoals je ziet is MFO is niet vrijblijvend, maar het heeft tot doel knelpunten op te lossen. Alle betrokkenen moeten bereid zijn om concreet iets aan te pakken en/of te veranderen op basis van de bespreking.

Thema's?

Een MFO kan vele thema’s hebben en is afhankelijk van de nood in de regio. Voorbeelden van mogelijke thema’s zijn bereikbaarheid en communicatie, afspraken rond voorschriften, medicatieschema, BNM, misbruik en verslaving, magistrale bereidingen, cardiovasculair risicobeheer, …

Ook lokale problemen kunnen hier aan bod komen. Vele frustraties tussen beide beroepsgroepen berusten immers op misverstanden en gebrekkige communicatie en kunnen snel bijgelegd worden. Het is zelfs aan te raden eerst deze knelpunten aan te pakken en een vertrouwensrelatie te creëren alvorens rond een bepaald onderwerp aan de slag te gaan.

Een duwtje in de rug

Het belang - en de noodzaak - van MFO wordt al langer herkend, ook door de overheid. In 2009 was er zelfs een KB in de maak. Jammer genoeg kwam het er toch niet van en kwam het KB in de vergeethoek terecht. Recent kwam werd dit KB echter opgediept en aangepast. Het verzekeringscomité van het RIZIV stemde ermee in en het is nu nog enkel wachten op de publicatie in het Staatsblad. Met dit KB krijgt MFO de nodige ondersteuning en omkadering voor de organisatie. De modaliteiten zijn voor het ogenblik nog niet gekend maar we houden u zeker op de hoogte!

Een MFO bijwonen/opstarten?

Raadpleeg regelmatig de website www.kovag.be voor meer info en details over MFO in uw buurt.

Wilt u zelf helpen bij de opstart ervan? Neem gerust contact op via carolien.bogaerts@kovag.be